Projekt Restaurering av grönyta i Fjärdingslöv

Närmare bestämt avses skogen vid gamla stationsområdet, även kallad ”Krågeskogen”. Fastighet Torshög 1:23 8.000kvm area.
 
Igår blev jag, Jan Paulnitz, kontaktad av Cathrine Ek, Trelleborgs Kommunekolog med anledning av ovannämnda projekt.
 
Cathrine Ek har skickat mig ett dokument som beskriver projektet och här nedan har jag sammanfattat vad det handlar om. Den som önskar brevet i sin helhet, maila mig på ordforande@gyllefjardingslovbyalag.se så skickar jag det.
 
Det går också bra att kontakta Cathrine Ek på 0410-73 32 94 eller cathrine.ek@trelleborg.se
 
Sammanfattning:
Trelleborgs Kommun, som äger marken, har sökt ett statligt bidrag för att genomföra ovannämnda projekt och fått förhandsinformation att detta kommer att beviljas. Så, Cathrine Ek önskar att vi bybor får kännedom om detta innan det publiceras i TA.
 
Syftet med ”Restaurering av grönyta i Fjärdingslöv” är att tillvarata och utveckla de naturvärden som bildats på fastigheten sedan järnvägen lades ner 1960 samt att i samarbete med närboende (de som vill) utveckla miljön och skapa ett kortare promenadstråk.
86% av kommunens yta är jordbruksmark, resten är bebyggt förutom någon enstaka procent som räknas som tillgänglig.
Så, även en liten dunge kan ge en skoglig känsla och innehålla förhållandevis höga naturvärden har det visat sig.
 
I korthet innebär projektet att kommunen tar hjälp av arborister (personer med trädvård som yrke) som ser till att de värdefulla träden (Ekar och Askar) frihuggs. Tysklönn och sly röjs bort och en kortare promenadstig anläggs, eventuellt förstärkt med beläggning.
 
I norra delen av området är det inte så mycket träd. Här tänker man förstärka brynmiljöerna med blommande buskar och eventuellt örter. Några bänkar ska sättas ut där det är lämpligt för vila eller utblick.
På så vis skapas ett litet fint naturområde som blir tillgängligt för de som bor i Fjärdingslöv och dess närhet.
 
Angränsande fastigheter är privata och trädbevuxen. Någon form av gränsmarkering kan komma att sättas upp.
En informationsskylt ska också tas fram som berättar både om de biologiska värdena och järnvägshistorian i byn.
 
Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med byborna för att ta tillvara deras önskningar och behov.
 
Byalagets styrelse